maes.boons@maes-boons.be l tel. +32 03 774 10 60

verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN MEUBELEN

•       Iedere ons toevertrouwde bestelling houdt formele erkenning in van de hiernavolgende bepalingen en sluit de algemene verkoopsvoorwaarden van de koper uit.

•       Al onze aanbiedingen en offertes, van welke aard ook, zijn zonder verbintenis van onzentwege en wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen tot aan onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon.

•       Maes-boons draagt er zorg voor de aangeduide levertermijn zoveel mogelijk te respecteren.  Deze termijnen zijn evenwel niet bindend, daar wij afhankelijk zijn van derden.  Overschrijden ervan kan derhalve nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinden van de overeengekomen bestelling.

•       De overeenkomst neemt van rechtswege een einde indien de koopwaar, door overmacht of door in gebreke blijven van onze eigen leverancier, niet kan geleverd worden.

•       De bezorging geschiedt binnen België geheel gratis, tenzij anders bij de verkoop schriftelijk overeengekomen werd. Bij liftwerk worden de kosten in rekening gebracht. Indien u op de afgesproken bezorgdatum niet thuis bent of niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, worden de goederen terug meegenomen. Voor de tweede bezorging wordt €150,- in rekening gebracht.

•       De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper, zelfs indien de goederen franco geleverd worden.  De geleverde koopwaar blijft eigendom van maes-boons zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

•       Op straffe van nietigheid en verval dient de koper de goederen onmiddellijk na te zien bij levering en dienen de zichtbare gebreken onmiddellijk bij de levering op de leveringsbon te worden vermeld en verborgen gebreken binnen de 8 dagen na levering of afhaling d.m.v. aangetekend schrijven.  Enkel de kostprijs van de beschadigde delen bij levering mag als borgsom blijven staan totdat de herstelling is uitgevoerd.

•       In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven: gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht op hetzij herstelling of vervanging door een identiek meubel of tot de terugbetaling van de verkoopprijs, volgens keuze van maes-boons, met uitsluiting van welke schadevergoeding van welke aard ook.  Vanaf het derde jaar geldt dezelfde waarborgregeling maar worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Opruimingsartikelen vallen buiten deze regeling. Wel kan hierop service verleend worden tegen betaling. Indien u service verlangt en u bent op de afgesproken dag niet thuis, dan wordt hiervoor €150,- in rekening gebracht

•       De betaling dient te geschieden ten laatste bij levering of afhaling.  Bij niet betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs  zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 40% verschuldigd zijn met een minimum van 150 euro.  Bovendien zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag.

•       De betalingen gedaan aan ons personeel kunnen niet tegen ons in rekening gebracht worden, tenzij een bewijs van betaling ondertekend werd door een gevolmachtigde.

•       Indien de koper nalaat de bestelling af te nemen of de bestelling annuleert, zal maes-boons het recht hebben hetzij de uitvoering van de overeenkomst na te streven, hetzij de ontbinding ervan toe te staan mits schadevergoeding.  Deze schadevergoeding is forfaitair vastgesteld op 40% van de koopsom, onverminderd alle andere kosten.

•       De koper dient ervoor te zorgen dat de goederen door maes-boons op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet voldaan is, is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van maes-boons te vergoeden.

•       Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook (wind)barsten, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.

•       Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt.  In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zich zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

•       In geval van betwisting zal enkel de Vrederechter in Beveren-Waas en de Rechtbank in Antwerpen bevoegd zijn.  Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

     Wij danken u voor uw order en het in ons gestelde vertrouwen en zullen ervoor zorg dragen dat uw bestelling naar

    wens wordt uitgevoerd

btt